Modificările Și Completările Aduse De Legea Nr. 223/2020 Pentru Simplificarea Și Debirocratizarea Transferului De Părți Sociale Și A Vărsării Capitalului Social Prin Modificarea Legii Societăților Nr. 31/1990 („legea Nr. 223/2020”)

Articol scris de Alina S., Managing Partner la Advice Accounting – una dintre cele mai experimentate companii de Accounting & Legal din Romania.


Începând cu data de 05.11.2020 intră în vigoare următoarele prevederi legislative:

 1. Se elimină pragul minim de 200 lei cu titlu de capital social în cazul societăților comerciale cu răspundere limitată (în continuare „SRL”);
 1. Se elimină obligația depunerii la registrul comerțului a dovezii privind efectuarea vărsămintelor în cazul înmatriculării SRL-urilor;
 1. Înmatricularea societății sau, după caz, schimbarea sediului social nu mai este condiționată de înregistrarea, în prealabil, la organul fiscal, a documentului care atestă dreptul de folosință asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social; 
 1. Opozițiile creditorilor sociali ori ale altor persoane prejudiciate prin hotărârile asociaților privitoare la modificarea actului constitutiv pot conduce la declararea nulității societății, chiar și în situația în care cauza nulității a fost înlăturată înainte de a se pune concluzii în fond;
 1. Se elimină obligația societăților care au o cifră anuală de afaceri de peste 10 milioane lei de a publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, anunțul de confirmare a depunerii situațiilor financiare anuale, raportul lor și raportul cenzorilor/auditorilor financiari la organele fiscale;
 1. Se elimină obligația societăților care au o cifră anuală de afaceri sub 10 milioane lei de a publica pe pagina de Internet a Oficiului Național al Registrului Comerțului, anunțul de confirmare a depunerii situațiilor financiare anuale, raportul lor și raportul cenzorilor/auditorilor financiari la organele fiscale; 
 1. Dispoziția legală imperativă conform căreia transferul părților sociale către persoane din afara societății se poate face numai cu aprobarea asociaților reprezentând cel puțin trei pătrimi din capitalul social se transformă într-o normă supletivă;
 1. Înregistrarea în registrul comerțului a transmiterii dreptului de proprietate asupra părților sociale către persoane din afara societăţii se face într-o singură etapă, prin utilizarea cererii de înregistrare, fiind astfel eliminată etapa depunerii și menționării hotărârii adunării generale a asociaților privind transmiterea părților sociale către persoane din afara societății.

Prin eliminarea pragului minim de capital social și a uneia dintre condițiile prealabile înmatriculării SRL-ului, respectiv depunerea dovezii de efectuare a vărsămintelor în contul de capital social (și implicit deschiderea unui astfel de cont) se reușește debirocratizarea și urgentarea constituirii celei mai întâlnite forme de societate comercială: SRL-ul.

 1. Cele mai importante dispoziții modificate din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale („Legea societăților”) sunt reprezentate de art. 11, care prevedea condiția deținerii de către SRL-uri a capitalului social în cuantum minim de 200 lei și de art. 36 alin. (2), lit. b), care prevedea că, la înmatriculare, printre altele, trebuie depusă și dovada efectuării vărsămintelor în conformitate cu actul constitutiv. 

În practică, art. 11 presupunea parcurgerea procedurii de deschidere a unui cont de capital social în numele viitoarei societăți și depunerea unei sume minime de 200 lei. În vederea deschiderii unui astfel de cont, reprezentantul societății trebuia să prezinte băncii următoarele documente/informații: actele de identinate ale asociaților și administratorilor în copie, actul constitutiv semnat în copie, rezervarea de denumire eliberată de registrul comerțului în copie și datele de contact ale administratorului/ilor societății. Ulterior înmatriculării, contul de capital social se convertea în cont curent al societății, cont în care se transfera și soldul reprezentând capitalul social.

Prin Legea nr. 223/2020 s-a eliminat pragul minim de capital social în cazul SRL-urilor și, totodată, acestea s-au exceptat de la obligația de depunere a efectuării vărsămintelor la înmatricularea în registrul comerțului.

Coroborând cele două modificări, chiar dacă s-a eliminat pragul minim de capital social, SRL-urile au în continuare următoarele posibilități înainte de înmatriculare: să deschidă un cont de capital social în care să depună orice sumă cu titlu de capital social, să deschidă un cont de capital social în care să nu depună nicio sumă de bani ori să nu deschidă deloc un astfel de cont. Avantajul este că societatea se poate constitui, indiferent de opțiunea aleasă.

 1. Următoarea modificare adusă de legea nr. 223/2020 se referă la alin. (3) al art. 17 din Legea societăților, care, deși recent modificat, încă menținea obligația de înregistrare, în prealabil, la organul fiscal, a documentului care atestă dreptul de folosință asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social la înmatricularea sau schimbarea sediului social al societății. În prezent, după înmatriculare sau înregistrarea schimbării sediului social în registrul comerțului, documentul care atestă dreptul de folosință asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social este transmis la organul fiscal chiar de către oficiul registrului comerțului. După cum se poate observa, este vorba de încă o procedură care s-a luat de pe umerii profesionistului sau viitorului profesionist.
 1. O altă modificare este cea curpinsă în art. 61 din Legea societăților referitoare la dreptul la opoziție al creditorilor sociali ori a altor persoane prejudiciate prin hotărârile asociaților privitoare la modificarea actului constitutiv, de a solicita instanței judecătorești să oblige, după caz, societatea sau asociații la repararea prejudiciului cauzat. În forma anterioară, același articol făcea trimitere la art. 57 din lege care stipulează că nulitatea societății nu poate fi declarată în cazul în care cauza ei, invocată în cererea de anulare, a fost înlăturată înainte de se pune concluzii în fond la tribunal. Noua formulare a textului art. 61 nu mai face trimitere la art. 57 din lege, ceea ce semnifică faptul că cererea de opoziție a creditorilor sociali ori a altor persoane prejudiciate prin hotărârile asociaților privitoare la modificarea actului constitutiv pot conduce la declararea nulității societății, inclusiv în cazul în care cauza nulității s-a înlăturat înainte de se pune concluzii în fond la tribunal.
 1. Textul art. 185 alin. (4) și alin. (5) din Legea societăților prevedea, pe de o parte, în sarcina societăților care au o cifră anuală de afaceri de peste 10 milioane lei, obligația de publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, anunțul de confirmare a depunerii situațiilor financiare anuale, raportul lor și raportul cenzorilor/auditorilor financiari la organele fiscale, iar pe de altă parte, în sarcina societăților care au o cifră anuală de afaceri sub 10 milioane lei, obligația de a publica pe pagina de Internet a Oficiului Național al Registrului Comerțului, anunțul de confirmare a depunerii situațiilor financiare anuale, raportul lor și raportul cenzorilor/auditorilor financiari la organele fiscale. Prin modificarea adusă de Legea nr. 223/2020, ambele alineate s-au abrogat în totalitate, ceea ce înseamnă că obligația de publicare nu mai subzistă pentru niciuna dintre societățile cu pricina.

O modificare semnificativă privește și art. 202 alin. (2) din Legea societăților, care prevedea că transferului de părți sociale către persoane din afara societății (nu!) se putea efectua fără aprobarea asociaților reprezentând cel puțin trei pătrimi din capitalul social. Legea 223/2020 a menținut aceeași cotă, însă condiționat de faptul ca actul constitutiv să nu prevadă altfel. Prin urmare, se poate observa că dintr-o normă imperativă, această dispoziție a devenit una supletivă, câtă vreme legiuitorul acordă libertatea fondatorilor/asociaților de a prevedea în actul constitutiv cota referitoare la votul transferului de părți sociale către persoane din afara societății. Tot astfel, s-a facilitat înregistrarea acestei mențiuni în registrul comerțului, în sensul că se face într-o singură etapă, prin utilizarea cererii de înregistrare, fiind astfel eliminată etapa depunerii și menționării hotărârii adunării generale a asociaților privind transmiterea părților sociale către persoane din afara societății.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *