Modificări Aduse De Legea Nr. 208/2020 Pentru Modificarea Și Completarea Unor Acte Normative

Articol scris de Alina S., Managing Partner la Advice Accounting – una dintre cele mai experimentate companii de Accounting & Legal din Romania.


Modificările aduse prin Legea nr. 208/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative (denumită în continuare „Legea nr. 208/2020”) vin în special în ajutorul românilor aflați în străinătate care vor avea la dispoziție proceduri simplificate prin care să depună/obțină în timp util diverse documente, prin intermediul unui profesionist al dreptului: avocatul.

1. Modificări în privința formei specimenului de semnătură a comerciantului persoană fizică/juridică cu ocazia înmatriculării la oficiul registrului comerțului

Art. 18 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului (denumită în continuare „Legea registrului comerțului”) prevede faptul că pentru dovedirea specimenului de semnătură, comerciantul persoană fizică, respectiv reprezentantul asociației familiale, semnează la oficiul registrului comerțului, în prezența judecătorului delegat sau a directorului oficiului sau a înlocuitorului acestuia, care va certifica semnătura. În absența comerciantului persoană fizică, respectiv a reprezentantului asociației familiale, semnătura acestuia poate fi înlocuită prin prezentarea unui specimen de semnătura legalizat de notarul public.

Pe lângă cele două forme ale specimenului de semnătură, Legea nr. 208/2020 a introdus o formă alternativă a specimenului de semnătură, respectiv, în absența comerciantului persoană fizică, respectiv a reprezentantului asociației familiale, semnătura acestuia poate fi înlocuită prin prezentarea la registrul comerțului, de către avocat, a împuternicirii avocațiale care conține semnătura clientului, respectiv a comerciantului persoană fizică sau a reprezentantului asociației familiale. Semnătura persoanei fizice trebuie dată personal în fața avocatului și va fi folosită în întreaga activitate a comerciantului persoană fizică, respectiv a reprezentantului asociației familiale.

Tot astfel, dovedirea specimenului de semnătură a administratorilor și, după caz, a reprezentanților societăților, precum și a persoanelor împuternicite să reprezinte regiile autonome sau organizațiile cooperatiste se face tot prin una din formele de mai sus, respectiv prin semnarea acestuia la oficiul registrului comerțului, în prezența judecătorului delegat/directorului oficiului/înlocuitorul acestuia, prin legalizare de către notarul public sau prin certificare de către avocat.

2. Modificări cu privire la forma declarației privind beneficiarul real al unei persoane juridice

Art. 56 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (denumită în continuare „Legea nr. 129/2019”) prevede obligația de a depune o declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice, la înmatriculare și ori de căte ori intervine o modificare, în sarcina acelor entități persoane juridice supuse înregistrării în registrul comerțului.

Chiar dacă nu face parte din acest context, nu putem să nu amintim că acest articol a făcut obiectul unei modificări substanțiale aduse prin Legea 108/2020 care a enumerat de o manieră expresă entitățile exceptate de la obligația de a depune declarația privind beneficiarul real, și anume regiile autonome, companiile, societățile naționale, societățile deținute integral sau majoritar de stat și persoanele juridice constituite doar din asociați persoane fizice.

Cu luarea în considerare a acestei dispoziții, noua modificare adusă de Legea 208/2020 se aplică persoanelor juridice care au în continuare obligația de a depune declarația de beneficiar real la oficiul registrului comerțului, și care o pot face în fața reprezentantului oficiului registrului comerțului sau personal, prin reprezentant, având dată certă, dată de notarul public ori atestată de avocat.

3. Modificări cu privire la modalitatea de obținere a cazierului judiciar

Dacă anterior modificărilor aduse de Legea 208/2020, cazierul judiciar se putea obține numai personal sau prin împuternicit cu procură specială autentificată de un notar public așa cum rezulta din art. 31 din Legea 290/2004 privind cazierul judiciar (denumită în continuare „Legea cazierului judiciar”), începând cu data de 26 septembrie 2020, și avocatul poate obține cazierul judiciar, în baza împuternicirii avocațiale al cărei conținut, la fel ca cel al procurii,  trebuie formulat în termeni clari, din care să rezulte avocatul care a fost mandatat, scopul și durata mandatului. 

În împuternicirea avocațială sunt cuprinse: forma de exercitare a profesiei, numele avocatului împuternicit, numele clientului care a împuternicit avocatul, activitatea/activitățile pentru care este mandatat/împuternicit avocatul, data emiterii împuternicirii și semnătura avocatului.

4. Modificări cu privire la modalitatea de obținere a actelor de stare civilă

Ulterior modificării aduse de Legea 208/2020 articolului 10 din legea nr. 119/1994 cu privire la actele de stare civilă (denumită în continuare „Legea actelor de stare civilă”), persoanele fizice vor putea obține certificatele de stare civilă și prin intermediul avocaților, acestora din urmă fiindu-le suficientă împuternicirea avocațială emisă în baza unui contract de asistență juridică încheiat în prealabil cu clientul. 

Certificatele de stare civilă (certificate de naștere, de căsătorie și de deces) se pot elibera avocaților împuterniciți de către chiar titulari sau de către reprezentanții legali ai acestora.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *