Măsuri de sprijinire a Persoanelor Fizice Autorizate în contextul stării de urgență

Articol scris de Alina S., Managing Partner la Advice Accounting – una dintre cele mai experimentate companii de Accounting & Legal din Romania.


NOȚIUNE

La modul general, conform Legii 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, categoria Întreprinderilor Micro, Mici şi Mijlocii (IMM) este formată din întreprinderi care angajează mai puţin de 250 de persoane, au o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 de milioane de euro şi/ sau deţin active totale de până la 43 de milioane de EUR.

Microîntreprinderile sunt definite ca fiind întreprinderi care au sub 10 angajați și a căror cifră de afaceri anuală sau al căror bilanț anual total nu depășește 2 milioane EUR.

Întreprinderile mici sunt definite ca fiind întreprinderi care au sub 50 de angajați și a căror cifră de afaceri anuală sau al căror bilanț anual total nu depășește 10 milioane EUR.

Întreprinderile mijlocii sunt definite ca fiind întreprinderi care au sub 250 de angajați și a căror cifră de afaceri anuală nu depășește 50 de milioane EUR sau al căror bilanț anual total nu depășește 43 de milioane EUR.

Categoria Întreprinderilor Micro, Mici şi Mijlocii (IMM) reprezintă genul, iar persoana fizică autorizată care aparține microîntreprinderilor reprezintă specia.

Potrivit art. 2 lit. i) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 44/2008, persoana fizică autorizată este definită ca întreprinderea economică, fără personalitate juridică, organizată de o persoană fizică ce folosește, în principal, forța sa de muncă și aptitudinile sale profesionale. 

O persoană fizică autorizată poate cumula această calitate cu cea de salariat al unei terțe persoane care funcționează atât în același domeniu, cât și într-un alt domeniu de activitate economică decât cel pentru care cea dintâi este autorizată.

Legea permite persoanei fizice autorizate un maxim de 5 clase din codul CAEN ca si obiect de activitate și un număr maxim de 3 persoane având calitatea de salariați. Pe lângă aceștia, persoana fizică autorizată poate stabili relații contractuale cu orice persoane fizice și juridice, cu alte PFA, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale, în scopul exercitării activităților pentru care a fost autorizată.

MĂSURI DE SPRIJINIRE A PERSOANELOR FIZICE AUTORIZATE

Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017 s-a reglementat un program de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii, care are ca obiectiv acordarea de facilități de garantare de către stat pentru creditele acordate întreprinderilor mici și mijlocii de către instituțiile de credit. 

Beneficiarii acestui program sunt societățile comerciale, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, cooperațiile, microîntreprinderile înființate de către întreprinzători debutanți și care îndeplinesc condițiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici și mijlocii.


Conform modificărilor aduse de Ordonanța de urgență nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare și de Ordonanța de urgență nr. 42/2020 privind modificarea și completarea programului de susținere a IMM, pot beneficia de program titularii următoarelor tipuri de credite:

1. Unul sau mai multe credite pentru realizarea de investiții și/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru, garantate de către stat, prin Ministerul Finanțelor Publice, în procent de maximum 80% din valoarea finanțării, exclusiv dobânzile, comisioanele și spezele bancare aferente creditului garantat – valoarea maximă cumulată a celor două tipuri de credite și care poate fi garantată de stat este de 10.000.000 lei, valoarea maximă pentru finanțarea creditelor de investiții este de 10.000.000 lei, iar cea pentru finanțarea creditelor pentru capital de lucru este de 5.000.000 lei, în limita uneia dintre următoarele condiții valabile pentru ambele finanțări, care reprezintă valoarea cea mai mare dintre:

– dublul sumei reprezentând cheltuielile salariale, inclusiv contribuțiile sociale obligatorii datorate de angajator aferente veniturilor din salarii și asimilate salariilor, înregistrate la nivelul anului 2019. În cazul întreprinderilor înființate după 1 ianuarie 2019, cuantumul maxim al împrumutului nu poate depăși suma estimată pentru primii 2 ani de activitate;sau

– 25% din cifra de afaceri netă a beneficiarului pe 2019, respectiv venitul brut sau norma anuală de venit în cazul persoanelor fizice care obțin venituri din activități independente, după caz, conform Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale competente pentru anul 2019;sau

– o valoare care să rezulte din nevoile sale de lichidități, acestea pot include atât costuri cu capital de lucru, cât și costurile cu investiții, cu condiția prezentării unor documente justificative de către beneficiar, situație în care cuantumul împrumutului nu poate depăși nevoile de lichidități de la momentul acordării pentru următoarele 18 luni.

2.Una sau mai multe garanții pentru credite/linii de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, exclusiv dobânzile, comisioanele și speze bancare aferente creditului garantat de stat în procent de maximum 90% acordat unei microîntreprinderi sau întreprindere mică, în valoare maximă de 500.000 lei pentru microîntreprinderi, respectiv maximum 1.000.000 lei pentru întreprinderile mici, în limita uneia dintre următoarele condiții valabile pentru ambele finanțări, care reprezintă valoarea cea mai mare dintre: 

– dublul sumei reprezentând cheltuielile salariale, inclusiv contribuțiile sociale obligatorii datorate de angajator aferente veniturilor din salarii și asimilate salariilor, înregistrate la nivelul anului 2019. În cazul întreprinderilor înființate după 1 ianuarie 2019, cuantumul maxim al împrumutului nu poate depăși suma estimată pentru primii 2 ani de activitate;sau

– 25% din cifra de afaceri netă a beneficiarului pe 2019, respectiv venitul brut sau norma anuală de venit în cazul persoanelor fizice care obțin venituri din activități independente, după caz, conform Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuții sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale competente pentru anul 2019;sau

– o valoare care să rezulte din nevoile sale de lichidități, acestea pot include atât costuri cu capital de lucru, cât și costurile cu investiții, cu condiția prezentării unor documente justificative de către beneficiar, situație în care cuantumul împrumutului nu poate depăși nevoile de lichidități de la momentul acordării pentru următoarele 18 luni.

Prin completarea adusă de O.U.G. nr. 42/2020, doar dobânzile aferente creditelor/liniilor de credit pentru capitalul de lucru și a creditelor pentru investiții de la punctul de 2 de mai sus sunt subvenționate de către Ministerul Finanțelor Publice în procent de 100%.

Pot beneficia de acest program întreprinderile care îndeplinesc următoarele condiții cumulative:

  • nu se află în dificultate financiară (de pildă, IMM-ul nu se află în procedură de insolvență, procedură de executare silită declanșată de organele fiscale și/sau alți creditori, închidere operațională, dizolvare, lichidare, administrare specială sau concordat și nu îndeplinește criteriile din legislația națională pentru a fi supus unei proceduri de insolvență la cererea creditorilor, conform declarației pe propria răspundere, completată și semnată de beneficiarul finanțării);
  • nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Finanțelor Publice și/sau instituția de credit parteneră;
  • nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanțările tip leasing, în ultimele 6 luni anterioare datei de 31 decembrie 2019; 
  • nu se află în interdicție de a emite cecuri la data de 31 decembrie 2019 și nu figurează în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăți, cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei de 31 decembrie 2019;
  • nu s-a deschis procedura insolvenței împotriva lor;
  • prezintă instituției de credit garanții colaterale, care, în cazul creditelor de investiții, împreună cu garanția de stat și ipoteca legală imobiliară și/sau mobiliară asupra activelor finanțate din credit, acoperă în proporție de cel puțin 100% valoarea finanțării. Pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru pot fi incluse în structura de garanții aferente creditului ipoteca legală mobiliară asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiar la instituția de credit, împreună cu garanția de stat;
  • sunt eligibile conform reglementărilor interne ale instituției de credit;
  • nu înregistrează obligații fiscale restante și alte creanțe bugetare administrate de organul fiscal central, iar în caz contrar, beneficiarul se obligă să achite obligațiile restante din creditul/linia de credit pentru capitalul de lucru acordat/ă în cadrul programului;
  • depun un document scris prin care se angajează să nu disponibilizeze personalul existent de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență până la 31 decembrie 2020; întreprinderea poate organiza programul de lucru al salariaților în funcție de evoluția activității curente a acesteia.

Conform O.U.G. nr. 42/2020, nu sunt eligibile pentru acordarea de garanții în cadrul programului întreprinderile mici și mijlocii din sectoarele/ domeniile: activități de jocuri de noroc și pariuri, producție sau comercializare de armament, muniții, explozibili, tutun, alcool, substanțe aflate sub control național, plante, substanțe și preparate stupefiante și psihotrope, activități de investigare și protecție.

În concordanță cu art. 6 alin. (2) din O.U.G. nr. 110/2017 actulizată, durata maximă a finanțărilor este de 72 de luni în cazul creditelor pentru investiții și de 36 de luni în cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru, cu posibilitatea de prelungire a celor din urmă pentru maximum 36 de luni.

Tot ca mijloc de protecție a persoanei fizice autorizate, în calitate de contribuabil, art. VII din O.U.G. nr. 29/2020 prevede că, de la data intrării în vigoare a ordonanței, nu se calculează și datorează dobânzi și penalități de întârziere pentru obligațiile fiscale scadente. Această măsură încetează la 30 de zile de la încetarea stării de urgență.

Pe durata stării de urgență, întreprinderile mici și mijlocii, care și-au întrerupt activitatea total sau parțial în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente și care dețin certificatul de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, beneficiază de amânarea la plată pentru serviciile de utilități – electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice și de internet, precum și de amânarea la plată a chiriei pentru imobilul cu destinație de sediu social și de sedii secundare.

Pentru alte contracte în derulare ale întreprinderilor mici și mijlocii, poate fi invocată forța majoră numai după încercarea prealabilă și dovedită de renegociere a clauzelor contractuale. Afectarea activității întreprinderilor mici și mijlocii se dovedește cu certificatul de situație de urgență.

Se prezumă relativ caz de forță majoră împrejurarea imprevizibilă, absolut invincibilă și inevitabilă, care rezultă dintr-o acțiune a autorităților în aplicarea măsurilor impuse de prevenirea infecției cu virusul COVID-19. Fiind o prezumție relativă, partea interesată o poate răsturna prin orice mijloc de probă.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *