Distribuire Dividende In Romania. Impozite De Plata Si Procedura

Articol scris de Alina S., Managing Partner la Advice Accounting – una dintre cele mai experimentate companii de Accounting & Legal din Romania.


In Romania dividendele sunt reglementate de legea 31/1990 pentru societatile comerciale, iar pentru emitentii de pe Bursa de Valori reglemenatarile sunt prevazute in Legea 297/2004 si in Regulamentul CNVM 1/2006.

Plata dividendelor este efectuata in Romania annual, iar incepand 15.07.2018, este permisa si o plata interimara a acestora, trimestrial. Repartizarea dividendelor trimestrial este optionala, in limita profitului inregistrat in trimestrul respective, sub cateva conditii.

Conform Codului Fiscal, sunt cateva tipuri de venituri care se asimileaza dividendelor si anume:

 • suma platita peste pretul pietei de societatea romana pentru anumite bunuri sau servicii achizitionate de la un actionar/asociat, in cazul in care acea suma nu a fost supusa impozitului pe profit sau pe venit;
 • suma platita de persoana juridica pentru servicii sau bunuri furnizate in favoarea unui actionar/asociat, in cazul in care plata facuta de persoana juridica este in folosul sau personal.

Exceptiile referitoare la catalogarea in categoria dividendelor exista evident, si sunt urmatoarele:

 • o distribuire de titluri de participare noi sau majorarea valorii nominale a titlurilor de participare existente, ca urmare a unei operatiuni de majorare a capitalului social, potrivit legii;
 • distribuirea in bani sau in natura care a fost efectuata in cazul lichidarii persoanei juridice;
 • distribuirea in bani sau in natura care a fost efectuata in cazul reducerii de capital social constituit de participanti;
 • distribuirea de prime de emisiune in mod proportional cu partea care ii revine fiecarui participant;
 • distribuirea efectuata in cazul dobandirii sau rascumpararii titlurilor de participare proprii de catre persoana juridica.

Distribuirea de dividende este posibila dupa indeplinerea unor obligatii declarative, respective dupa retinerea si plata unor impozite catre bugetul de stat. Vom detalia mai jos, aceste cerinte, pentru diverse categorii de actionari/asociati.

PERSOANE FIZICE

Potrivit art. 97 alin. (7) din Codul fiscal, veniturile sub forma de dividende, inclusiv castigul obtinut ca urmare a detinerii de titluri de participare, se impun cu o cota de 5% din suma distribuita. Impozitul de 5% este considerat ca fiind impozit final.

Obligatia calcularii si retinerii impozitului pe veniturile sub forma de dividende revine societatilor comerciale inregistrate in Romania. Aceasta obligatie se onoreaza odata cu plata dividendelor/sumelor reprezentand castigul obtinut ca urmare a detinerii de titluri de participare de catre actionari/asociati/investitori.

Termenul de virare a impozitului este pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care se face plata. Conform art. 132 din Codul fiscal, platitorii de venituri, cu regim de retinere la sursa a impozitelor, sunt obligati sa calculeze, sa retina, sa plateasca si sa declare impozitul retinut la sursa, pana la termenul de plata a acestuia inclusiv.

De asemenea, platitorii de venituri cu regim de retinere la sursa a impozitelor au obligatia sa depuna o declaratie privind calcularea si retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit, pana in ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat, cu exceptia platitorilor de venituri din salarii si asimilate salariilor. In Romania acesta este formularul 205. Deci daca este sa luam ca si exemplu dividendele care se vor distribui pentru anul 2019, societatea va avea obligatia depunerii acestuia pana la 28 februarie 2020.

Societatea romana va declara aceasta distribuire de dividende prin formularul 100, trimestrial.

Plata asigurarii de sanatate se va datora numai in cazul in care suma distribuita depaseste plafonul anual de cel putin 12 salarii minime brute pe tara, in vigoare la termenul de depunere a declaratiei de distribuire dividende.

Potrivit prevederilor art. 170 alin (2) se stabileste ca incadrarea in plafonul anual de cel putin 12 salarii minime brute pe tara, in vigoare la termenul de depunere a declaratiei prevazute la art. 120 se efectueaza prin cumularea veniturilor prevazute la art. 155 alin. (1) lit. b) -h), dupa cum urmeaza:

 1. venitul net/brut sau norma de venit din activitati independente, stabilite potrivit art. 68, 681 si 69;
 2. venitul net din drepturi de proprietate intelectuala, stabilit dupa acordarea cotei de cheltuieli forfetare prevazute la art. 72 si 721, precum si venitul net din drepturi de proprietate intelectuala determinat potrivit prevederilor art. 73;
 3. venitul net distribuit din asocieri cu persoane juridice, contribuabili potrivit prevederilor titlului II, titlului III sau Legii nr. 170/2016, determinat potrivit prevederilor art. 125 alin. (8) si (9);
 4. venitul net sau norma de venit, dupa caz, pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor, stabilite potrivit art. 84-87;
 5. venitul si/sau castigul din investitii, stabilit conform art. 94-97. In cazul veniturilor din dobanzi se iau in calcul sumele incasate, iar in cazul veniturilor din dividende se iau in calcul dividendele distribuite si incasate incepand cu anul 2018;
 6. venitul net sau norma de venit, dupa caz, pentru veniturile din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, stabilite potrivit art. 104-106;
 7. venitul brut si/sau venitul impozabil din alte surse, stabilit potrivit art. 114-116.

PERSOANE JURIDICE

In cazul dividendelor platite catre persoane juridice romane, indiferent daca entitatea care plateste dividendele este persoana platitoare de impozit pe profit sau impozit pe veniturile microintreprinderilor, sunt aplicabile prevederile art. 43 din Codul fiscal:

(1) O persoana juridica romana care plateste dividende catre o persoana juridica romana are obligatia sa retina, sa declare si sa plateasca impozitul pe dividende catre bugetul de stat, astfel cum se prevede in prezentul articol.

(2) Impozitul pe dividende se stabileste prin aplicarea unei cote de impozit de 5% asupra dividendului brut platit unei persoane juridice romane. Impozitul pe dividende se declara si se plateste la bugetul de stat, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care se plateste dividendul.

(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) si (2), in cazul in care dividendele distribuite nu au fost platite pana la sfarsitul anului in care s-au aprobat situatiile financiare anuale, impozitul pe dividende aferent se plateste, dupa caz, pana la data de 25 ianuarie a anului urmator, respectiv pana la data de 25 a primei luni a anului fiscal modificat, urmator anului in care s-au aprobat situatiile financiare anuale.

Aceste prevederi nu se aplica pentru dividendele distribuite si neplatite pana la sfarsitul anului in care s-au aprobat situatiile financiare anuale, daca in ultima zi a anului calendaristic sau in ultima zi a anului fiscal modificat, dupa caz, persoana juridica romana care primeste dividendele indeplineste conditiile prevazute la alin. (4).

(4) Prevederile prezentului articol nu se aplica in cazul dividendelor platite de o persoana juridica romana unei alte persoane juridice romane, daca persoana juridica romana care primeste dividendele detine, la data platii dividendelor, minimum 10% din titlurile de participare ale celeilalte persoane juridice, pe o perioada de un an implinit pana la data platii acestora inclusiv.

Daca nu se aplica aceste exceptii impozitul pe dividende se stabileste prin aplicarea unei cote de impozit de 5% asupra dividendului brut platit unei persoane juridice romane. Impozitul pe dividende se declara in Formularul 100 si se plateste la bugetul de stat, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care se plateste dividendul.

PERSOANE FIZICE SAU PERSOANE JURIDICE NEREZIDENTE

In cazul dividendelor platite catre persoane juridice sau personae fizice nerezidente, se aplica prevederile Titlului VI din Codul fiscal Roman sau conventiile de evitare a dublei impuneri. Dividendele obtinute de o persoana fizica sau o persoana juridica nerezidenta de la un rezident sunt venituri impozabile obtinute din Romania in conformitate cu prevederile art. 223 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal.

Acelasi titlu VI din Codul fiscal prevede o scutire pentru acest impozit si anume: sunt scutite de impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti, dividendele platite de o persoana juridica romana sau persoana juridica cu sediul social in Romania, unei persoane juridice rezidente intr-un alt stat membru al Uniunii Europene ori unui sediu permanent al unei intreprinderi dintr-un stat membru al Uniunii Europene, situat intr-un alt stat membru al Uniunii Europene, daca:

1. persoana juridica straina beneficiara a dividendelor indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

(i) este rezidenta intr-un stat membru al Uniunii Europene si are una dintre formele de organizare prevazute in anexa nr. 1 la titlul II din Codul fiscal;

(ii) este considerata a fi rezidenta a statului membru al Uniunii Europene, in conformitate cu legislatia fiscala a statului respectiv si, in temeiul unei conventii privind evitarea dublei impuneri incheiate cu un stat tert, nu se considera ca este rezidenta in scopul impunerii in afara Uniunii Europene;

(iii) plateste, in conformitate cu legislatia fiscala a unui stat membru, fara posibilitatea unei optiuni sau exceptari, unul dintre impozitele prevazute in anexa nr. 2 la titlul II sau un impozit similar impozitului pe profit reglementat la titlul II;

(iv) detine minimum 10% din capitalul social al intreprinderii persoana juridica romana pe o perioada neintrerupta de cel putin un an, care se incheie la data platii dividendului.

2. beneficiarul dividendelor este un sediu permanent al unei persoane juridice rezidente intr-un stat membru al Uniunii Europene situat intr-un alt stat membru al Uniunii Europene, iar persoana juridica straina pentru care sediul permanent isi desfasoara activitatea trebuie sa intruneasca cumulativ conditiile prevazute la pct. 1, subpct. (i)-(iv) si profiturile inregistrate de sediul permanent sa fie impozabile in statul membru in care acesta este stabilit, in baza unei conventii pentru evitarea dublei impuneri sau in baza legislatiei interne a acelui stat membru;

3. persoana juridica romana care plateste dividendul indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

(i) este o societate infiintata in baza legii romane si are una dintre urmatoarele forme de organizare: societate pe actiuni, societate in comandita pe actiuni, societate cu raspundere limitata, societate in nume colectiv, societate in comandita simpla;

(ii) plateste impozit pe profit, potrivit prevederilor titlului II, fara posibilitatea unei optiuni sau exceptari. Pentru acordarea acestei scutiri, persoana juridica cu sediul social in Romania, infiintata potrivit legislatiei europene, care plateste dividendul, trebuie sa plateasca impozit pe profit, potrivit prevederilor titlului II, fara posibilitatea unei optiuni sau exceptari;

Daca nu sunt indeplinite aceste conditii pentru aplicarea scutirii, platitorul de venit procedeaza dupa cum urmeaza:

 • daca beneficiarul venitului obtinut din Romania este rezident al unui stat cu care Romania nu are incheiata conventie de evitare a dublei impuneri sau beneficiarul venitului obtinut din Romania este rezident al unui stat cu care Romania are incheiata conventie de evitare a dublei impuneri insa nu prezinta certificatul de rezidenta fiscala ori impozitul datorat de nerezident este suportat de catre platitorul de venit se aplica prevederile Titlului VI din Codul fiscal – respectiv platitorul de venit retine impozitul prin aplicarea cotei de 5% asupra venitului brut.
 • daca beneficiarul venitului obtinut din Romania este rezident al unui stat cu care Romania are incheiata conventie de evitare a dublei impuneri si prezinta certificatul de rezidenta fiscala se aplica prevederile mai favorabile dintre legislatia interna si conventie. Atentie insa la interpretarea articolelor din conventiile de evitare a dublei impuneri intrucat normele metodologice de aplicare a Codului fiscal stabilesc ca dispozitiile alin. 2 ale art. “Dividende” din conventiile de evitare a dublei impuneri deroga de la prevederile paragrafului 1 al acestor articole din conventiile respective.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *