Avizul De Forță Majoră Și Certificatul De Stare De Urgență

Articol scris de Alina S., Managing Partner la Advice Accounting – una dintre cele mai experimentate companii de Accounting & Legal din Romania.


 1. AVIZUL DE FORȚĂ MAJORĂ

Noțiunea de forță majoră are o definiție la nivel de lege organică, mai precis în cuprinsul art. 1351 alin. (2) din Cod Civil și este reprezentată de orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, cum ar fi evenimente meteorologice extreme, revolte, război, atacuri teroriste sau invazie, acțiuni guvernamentale sau de reglementare, foamete, epidemii și/ sau impunerea unui embargou.

Avizul de forță majoră, după cum se poate observa din denumire, este documentul care atestă existența unei cauze de forță majoră prin raportare la un anumit contract supus analizei Camerei de Comerț și Industrie a României/camerei de comerț județene, cu scopul de a fi folosit de către solicitant în justificarea unei neexecutări contractuale în raportul cu partenerul/rii contractual/i. 

Conform Legii nr. 335/2007 a camerelor de comerț din România („Legea camerelor de comerț”), printre atribuțiile Camerei de Comerț și Industrie a României/camerelor de comerț județene, se regăsește și cea privind avizarea existenței cazurilor de forță majoră și influența acestora asupra executării obligațiilor comercianților.

Se impune a fi menționat că nici Camera de Comerţ şi Industrie a României și nici camerele de comerț județene nu au competența de a atesta o situație existentă drept un caz de forță majoră la nivel național sau internațional, ci strict la nivelul unui caz concret.

Persoanele interesate să obțină un astfel de aviz sunt, după cum reiese din Legea camerelor de comerț, comercianții, respectiv profesioniștii,  în sensul dat de art. 3 alin. (2) și (3) Cod civil.

Procedura de emitere a avizului de forță majoră este una necontencioasă, oneroasă și presupune depunerea de către solicitant a următoarei documentații:

 • cererea care trebuie să cuprindă prezentarea faptică și detaliată a evenimentului, a consecințelor acestora în relația cu partenerul contractual, precum și argumentele juridice cu privire la faptul că evenimentul invocat reprezintă forță majoră în condițiile art. 1351 C. civ.;
 • copie a contractului afectat de evenimentul de forţă majoră, cuprinzând clauza de forţă majoră;
 • atestări de la organele, autorităţile şi instituţiile abilitate, de la caz la caz (altele decât Camera de Comerţ şi Industrie a României), privind existenţa şi efectele evenimentului invocat, localizarea acestuia, momentul începerii şi încetării evenimentului;
 • notificări adresate partenerului contractual în legătură cu apariția evenimentului invocat și efectele sale asupra derulării operațiunilor contractuale însoțite de dovada care atestă comunicarea;
 • înscrisuri din care să reiasă legătura de cauzalitate dintre evenimentul de forţă majoră invocat şi imposibilitatea îndeplinirii obligaţiilor părţii care îl invocă;
 • alte înscrisuri utile în susţinerea solicitării;
 • împuternicirea și copie C.I. a persoanei delegate, dacă este cazul;
 • dovada achitării tarifului în valoare 500 euro plus T.V.A. plătibili în lei la cursul B.N.R. din ziua emiterii facturii.

Termenul de soluționare a cererii este de 15 zile, timp în care camera de comerț sesizată analizează documentele furnizate și emite un răspuns.

Avizul de forță majoră are natura juridică a unui act constatator care atestă o situație de fapt și nu are o forță obligatorie, deoarece forța majoră operează prin efectul legii, însă el poate fi văzut ca un mijloc de probă, într-un eventual litigiu.

 1. CERTIFICATUL DE STARE DE URGENȚĂ

Certificatul de stare de urgență se eliberează de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei COVID-19, urmând a fi folosit în relațiile cu instituțiile publice, pentru obținerea de facilități sau măsuri de sprijin, și în relațiile comerciale.

Conform art. 2 din Ordinul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri nr. 791/2020, certificatul de stare de urgență poate fi emis în două forme:

 • TIP 1 (ALBASTRU) – eliberat pentru solicitanții care cer acordarea acestuia în baza declarației pe propria răspundere, din care rezultă întreruperea totală sau parțială a activității, ca urmare a efectelor deciziilor emise de autoritățile publice competente, potrivit legii, în perioada stării de urgență decretate;
 • TIP 2 (GALBEN) – eliberat pentru solicitanții care cer acordarea acestuia în baza declarației pe propria răspundere, din care rezultă înregistrarea unei diminuări a veniturilor sau a încasărilor cu minimum 25% în luna martie, aprilie sau mai 2020, prin raportare la media lunilor ianuarie și februarie 2020.

Cererea pentru eliberarea certificatului de stare de urgență se depune de solicitant, exclusiv electronic, prin intermediul platformei http://prevenire.gov.ro/, iar eliberarea certificatelor se va face automat, electronic, după validarea de către sistem a solicitării.

Procedura de emitere a certificatului de stare de urgență este una necontencioasă, gratuită și presupune introducerea de către solicitant a următoarelor informații/documente:

 • cererea cu datele de identificare; 
 • declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal, prin care acesta atestă că toate informațiile și documentele care stau la baza cererii pentru obținerea certificatului sunt conforme cu realitatea și respectă legislația în vigoare raportat la tipul de certificat solicitat; în situația în care reprezentantul legal nu deține semnătură electronică, acesta poate semna olograf, urmând ca toate documentele încărcate în platformă (inclusiv declarația pe propria răspundere) să fie semnate electronic de către împuternicitul desemnat în cuprinsul declarației pe proprie răspundere.

Certificatul de situație de urgență atestă efectul negativ resimțit în activitatea desfășurată de operatorii economici în contextul pandemiei COVID-19, având utilitate în relațiile cu terții, ori cu instituțiile administrației publice, în special din perspectiva facilităților de natură fiscală.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *